10 chuyên đề lãnh đạo nhóm cần nắm

 lãnh đạo nhóm

Các nhà lãnh đạo hiệu quả có sự tôn trọng và cam kết với các thành viên của nhóm, có nghĩa là họ phát triển sự tin cậy. Thiết lập sự tin cậy và khả năng ảnh hưởng lên các thành viên của nhóm là thách thức cơ bản đầu tiên mà các nhà lãnh đạo nhóm phải đối mặt. Thách thức cơ bản, là tìm ra những cách thức để sáng tạo ra những yếu tố của nhóm hiệu quả - tính phụ thuộc lẫn nhau, tính hiệu quả, tính hấp dẫn lẫn nhau, trách nhiệm chia sẻ, khuyến khích lẫn nhau và lòng tin – mà trước đó các cá nhân không có cam kết đối với nhau hoặc với nhiệm vụ chung.

1.Vai trò quản lý
Quản lý & giám sát
Các chức năng quản lý
Các cấp độ quản lý
Vị trí của người quản ly
Vai trò và trách nhiệm của quản lý
Các kỹ năng của người quản lý
 Thừa nhận các chức năng của quản lý và tự nguyện đảm nhận vai trò trách nhiệm của người quản lý

2. Kỹ năng giao tiếp
Định nghĩa giao tiếp
Tiến trình trao đổi thông tin
Những yếu tố tác động đến quan điểm trong giao tiếp
Các hình thức giao tiếp
Giao tiếp phi ngôn ngữ
Kỹ năng lắng nghe
Các trở ngại trong giao tiếp
Các nguyên tắc và tiêu chuẩn giao tiếp trong công việc
 Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả trong công việc
Giao tiếp hiệu quả với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới
Xác định các thức truyền đạt thông tin hiệu quả trong tổ chức

3. Hoạch định cá nhân
Tiến trình lập kế hoạch cá nhân
Mục đích và mục tiêu SMART
Kế hoạch hành động
Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
Lên lịch làm việc
 Lập kế hoạch hành động phù hợp với mục đích và mục tiêu của bộ phận/ công ty và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả

4. Làm việc trong đội
Đội là gì?
Những lợi ích và hạn chế của đội
Những giai đoạn phát triển đội
Những đặc tính của đội làm việc hiệu quả
Có khả năng xây dựng, phát triển và thúc đầy đội làm việc hướng đến mục tiêu chung

5. Ủy thác công việc
Ủy thác công việc là gì?
Tầm quan trọng của việc ủy thác
Các bước ủy thác công việc
Các công việc không được ủy thác
Xử lý những phản ứng của nhân viên đối với việc ủy thác
Ủy thác công việc có kế hoạch, hiệu quả và bảo đảm công việc được thực hiện

6. Phong cách lãnh đạo
Lãnh đạo là gì?
Lý thuyết lãnh đạo X và Y
Các phong cách lãnh đạo
Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton
Lãnh đạo theo tình huống
Ứng dụng các phong cách lãnh đạo
 Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên

7. Đào tạo trên công việc
Tại sao và khi nào cần đào tạo
Lợi ích của việc đào tạo
Các mong đợi của người học
Các bước đào tạo trên công việc
Hướng dẫn nhân viên mới
 Có khả năng đào tạo công việc cho nhân viên một cách có hiệu quả
Tạo ấn tượng ban đầu tích cực đối với nhân viên mới

8. Động viên nhân viên
Quản lý và động viên
Các lý thuyết về động viên
Các cách động viên nhân viên
 Hiểu được nhu cầu của nhân viên và có khả năng tạo ra các yếu tố làm cho nhân viên cảm thấy thích thú trong công việc bằng các cách thức phù hợp

9. Phản hồi kết quả công việc
Phản hồi kết quả công việc là gì?
Quy trình phản hồi kết quả công việc
Các bước phản hồi kết quả công việc
Tiêu chuẩn kết quả công việc
Các loại phản hồi kết quả công việc
 Có khả năng xây dựng tiêu chuẩn kết quả công việc, đánh giá và thực hiện các buổi đánh giá phản hồi kết quả công việc hiệu quả

10. Giải quyết vấn đề
Vấn đề và các dạng vấn đề
Tiến trình giải quyết vấn đề
Các kỹ thuật giải quyết vấn đề
Những khó khăn thường gặp khi giải quyết vấn đề
 Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống