Bài viết

10 chuyên đề lãnh đạo nhóm cần nắm

 lãnh đạo nhóm

Các nhà lãnh đạo hiệu quả có sự tôn trọng và cam kết với các thành viên của nhóm, có nghĩa là họ phát triển sự tin cậy. Thiết lập sự tin cậy và khả năng ảnh hưởng lên các thành viên của nhóm là thách thức cơ bản đầu tiên mà các nhà lãnh đạo nhóm phải đối mặt. Thách thức cơ bản, là tìm ra những cách thức để sáng tạo ra những yếu tố của nhóm hiệu quả - tính phụ thuộc lẫn nhau, tính hiệu quả, tính hấp dẫn lẫn nhau, trách nhiệm chia sẻ, khuyến khích lẫn nhau và lòng tin – mà trước đó các cá nhân không có cam kết đối với nhau hoặc với nhiệm vụ chung.

Ngành quản trị nhà hàng khách sạn là gì? 

 quản lý nhà hàng khách sạn

Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn là gì? 

Quản trị nhà hàng, khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà hàng, khách sạn sao cho hiệu quả và hợp lý nhất. Quản lý, sắp sếp hoạt động nhà hàng khách sạn hiệu quả, giao tiếp khách hàng, xử lý tình huống, am hiểu kiến thức văn hóa xã hội nhiều nơi trên thế giới.

Pages