khóa học

Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

quản trị nhân sự

1. Nội Dung Khóa Học: (2 tháng)

CHUYÊN ĐỀ  NỘI DUNG
Quản trị nhân sự 

- Chiến lược nguồn nhân lực / HR STRATEGY

- Hoạch định nguồn lực cần thiết, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự.

- Thiết kế mô tả và phân tích công việc.

- Đánh giá kết quả công việc KPIs/BSC.

- Đào tạo phát triển và xây dựng lộ trình công danh.