Quản trị kinh doanh

1. Nội Dung Khóa Học: (4 tháng)

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG
Chiến lược và chính sách kinh doanh - Tổng quan về quản trị chiến lược
- Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài
- Hình thành và lựa chọn chiến lược: phân tích ma trận swot: điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và cơ hội.
- Các loại chiến lược, thực hiện kiểm tra và đánh giá chiến lược.
- Chiến lược áp dụng cho các doanh nghiệp cụ thể
Quản trị nguồn nhân lực

- Chiến lược nguồn nhân lực / HR STRATEGY

- Hoạch định nguồn lực cần thiết, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự.

- Thiết kế mô tả và phân tích công việc.

- Đánh giá kết quả công việc KPIs/BSC.

- Đào tạo phát triển và xây dựng lộ trình công danh.

Quản trị tài chính doanh nghiệp - Lý thuyết tiền tệ theo thời gian.
- Lượng giá chứng khoán.
- Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn.
- Lập kế hoạch tài chính.
Luật thương mại. - Những quy định chung về luật thương mại.
- Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,...
- Tổ chức lại, giải thể, phá sản.
- Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
- Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.
- Luật kinh doanh.
Phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, cách thức tổ chức về văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Định hướng và hoạch định các nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp và hoạch định công việc, thông qua các chương trình thảo luận tại lớp và đánh giá VNDN tại các công ty Nhật Bản.

- Thực hành trở thành chuyên viên tư vấn phát triển VHDN, vì mục tiêu phát triển bền vững tại doanh nghiệp.

- Văn hóa doanh nghiệp giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại của DN, xây dựng VHDN hôm nay nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong tương lai.

Nghệ thuật và Tâm lý giao tiếp

- Khái niệm về tâm lý, tìm hiểu về quá trình giao tiếp căn bản, các hành vi giao tiếp của con người.

- Tâm lý quản lý cung cấp những kiến thức kỹ năng chung nhất để làm việc giữa con người với con người trong quản lý, cũng như nhà quản lý với nhân viên.

Quản trị Marketing - Giới thiệu về quản trị marketing.
- Phân tích môi trường marketing.
- Phân khúc thị trường.
- Mục tiêu và định vị thị trường.
- Sản phẩm, giá, kênh phân phối, khuyến mãi và chiêu thị cổ động.

 

2. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ của trường ĐH Kinh Tế

3. Thủ tục nhập học:

– Phiếu điền thông tin nhập học.

– 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

4. Phương thức đăng ký:

Đăng ký tại các cơ sở của Trung Tâm.

5. Liên Hệ: 08 2214 2838