Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

quản trị nhân sự

1. Nội Dung Khóa Học: (2 tháng)

CHUYÊN ĐỀ  NỘI DUNG
Quản trị nhân sự 

- Chiến lược nguồn nhân lực / HR STRATEGY

- Hoạch định nguồn lực cần thiết, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự.

- Thiết kế mô tả và phân tích công việc.

- Đánh giá kết quả công việc KPIs/BSC.

- Đào tạo phát triển và xây dựng lộ trình công danh.

Phát triển hệ thống Lương-Thưởng

- Vai trò tiền lương, tầm quan trọng của lương thưởng.

- Định mức lao động trả lương

- Xãy dựng đơn giá tiền lương

- Lựa chọn các hình thức trả lương cho công nhân.

- Xây dựng hệ thống lương 3P cho quản lý và nhân viên văn phòng.

- Phương pháp xây dựng chính sách lương thưởng trong doanh nghiệp.

Luật lao động

- Giới thiệu các quy trình mới nhất cũng như hướng thi hành bộ luật lao động 2012.

- Hướng dẫn các kỹ năng sữ dụng các quy định của pháp luật lao động trong hoạt động quản lý lao động tại DN như: Thử việc, học việc, giao kết, cũng như chấm dứt hợp đồng lao động,

- Hướng dẫn các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

- Cách thức xây dựng nội quy lao động và trình tự thủ tục áp dụng. Kỷ luật lao động.

- Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, cách thức tổ chức về văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài.

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Định hướng và hoạch định các nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp và hoạch định công việc, thông qua các chương trình thảo luận tại lớp và đánh giá VNDN tại các công ty Nhật Bản.

- Thực hành trở thành chuyên viên tư vấn phát triển VHDN, vì mục tiêu phát triển bền vững tại doanh nghiệp.

- Văn hóa doanh nghiệp giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại của DN, xây dựng VHDN hôm nay nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong tương lai.

Nghệ thuật và Tâm lý giao tiếp 

- Khái niệm về tâm lý, tìm hiểu về quá trình giao tiếp căn bản, các hành vi giao tiếp của con người.

- Tâm lý quản lý cung cấp những kiến thức kỹ năng chung nhất để làm việc giữa con người với con người trong quản lý, cũng như nhà quản lý với nhân viên.

Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

- Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Thực hành hồ sơ về bảo hiểm xã hội.

- Bảo hiểm thất nghiệp - Cách thức chi trả cho người lao động.

2. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học quản trị nhân sự sẽ được cấp chứng chỉ của ĐH Kinh Tế.

3. Thủ tục nhập học:

– Phiếu điền thông tin nhập học.

– 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

4. Phương thức đăng ký:

Đăng ký tại các cơ sở của Trung Tâm.

5. Liên Hệ: 08 2214 2838